สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

01 ก.พ. 2561 ประกาศเรื่อง การปรับปรุงการให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่สมาชิก (Read:592)
29 ม.ค. 2561 เรื่อง กำหนดการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 (Read:449)
29 ม.ค. 2561 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2561 และบันทึกขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน (Read:697)
29 ม.ค. 2561 ประกาศเรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป (สท,สห,สด) (Read:557)
16 ม.ค. 2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 (Read:581)
25 ธ.ค. 2560 ผลการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2560 (Read:991)
19 ธ.ค. 2560 ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (Read:609)
08 ธ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (Read:489)
02 ธ.ค. 2560 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (Read:431)

แบบฟอร์ม/ประกาศ ฌสอ - สส.ชสอ - สสธท. - กสธท

14/02/2561 ประชุมคณะกรรมการศึกษา (13.00 น.) 
16/02/2561 ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ (13.00 น.) 
20/02/2561 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (13.00 น.) 
27/02/2561 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (13.00 น.)

อบรมอาชีพเสริมประจำปี 2560 รุ่นที่ 2

วันที่ 26 สิงหาคม 2560

อบรมการใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560

อบรมอาชีพเสริมประจำปี 2560 รุ่นที่ 1

17 มิถุนายน 2560

สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค
ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารออมสิน สุรินทร์ 050931528884
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สุรินทร์ 132-1-34870-7
ธนาคาร ธกส. สุรินทร์ 010262175477
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-39723-5
1. โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข
โทร.0-4453-8854 , 0-4451-9239 โทรสาร.0-4453-8854 ต่อ 14 , 0-4451-9239 ต่อ 14
ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน

2. กรณีแจ้งการโอนหลังเวลา 12.00 น. สหกรณ์จะดำเนินการเข้าบัญชีให้ในวันทำการถัดไป
หรือในวันที่สหกรณ์ได้รับแจ้งการโอนเงิน

ประธานกรรมการ


นายศุภรัฐ  พูนกล้า

วีดีโอเกี่ยวกับสหกรณ์

Vdo ผลงาน ปี 2555

Vdo ผลงาน ปี 2556

Vdo ผลงาน ปี 2557

วิธีการคำนวณเงินปันผลประจำปี

วิธีการคำนวณเงินปันผล

รวมลิงก์

 

 

 


อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.50
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter