bill pay link btn

atm link btn

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ชื่อสวัสดิการ อายุเป็นสมาชิก (ปี) รายละเอียด จำนวนเงิน
1.ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก   ระดับประถมศึกษา 1,000
  ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1,500
  ระดับอุดมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.)หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 2,000
2.ประสบอุบัติเหตุ   ขอรับภายใน 90 วัน นับแต่วันที่แพทย์ลงความเห็นรับรอง  
-สูญเสียอวัยวะและสายตา     2,000-10,000
-ทุพลภาพถารสิ้นเชิง 1-5   15,000
5-10   20,000
10+   25,000
3.ประสบอุบัติภัย 2-5 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบภัย ไม่เกิน 10,000
  5-10 แจ้งภายใน 90 วันนับตั้งแต่ประสบภัย ไม่เกิน 15,000
  10+   ไม่เกิน 20,000
4.สมาชิก+คู่สมรสเสียชีวิต 1-6 แจ้งภายใน 90 วัน คู่สมรสสมาชิกได้รับครึ่งหนึ่งของสมาชิก 20,000
5-10   30,000
10-15   40,000
15-20   50,000
20-25   70,000
25+   80,000
5.อายุครบ 60 ปี   ได้รับเมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จ่ายครั้งเดียว / อื่นๆ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่อายุครบ 60 ปี  
  อายุสมาชิก 25 ปีแรก * 2,000 สูงสุดไม่เกิน 100,000 บ.  
  อายุสมาชิก 25 ปีหลัง * 1,600 สูงสุดไม่เกิน 100,000 บ.  
6.ศพบิดา-มารดา-บุตรสมาชิก 1 บุตรอายุไม่เกิน 25ปี/เป็นโสด แจ้งภายใน 90 วัน 5,000
7.รักษาพยาบาล 5+ เป็นคนไข้ใน 3 คืนติดต่อกัน แจ้งภายใน 90 วัน 2,000/ครั้ง
8.เกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 15+ อายุครบ 70 -75 ปีบริบูรณ์ รับสวัสดิการทุกปีจนกว่าจะเสียชีวิต 3,000
  อายุครบ 75 -80 ปีบริบูรณ์ รับสวัสดิการทุกปีจนกว่าจะเสียชีวิต 3,500
  อายุครบ 80 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รับสวัสดิการทุกปีจนกว่าจะเสียชีวิต  4,000
9.ผู้เป็นโสด 10 อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป จ่ายครั้งเดียว แจ้งขอรับภายใน 90 วัน 4,000
10.บุตรแรกคลอด 1 เป็นบุตรคนแรก แจ้งขอรับภายใน 90 วัน 3,000
11.สมาชิกผู้ไม่มีบุตร 3 จดทะเบียนสมรสไม่น้อยกว่า 10 ปี ขอรับภายใน 90 วัน 3,000