วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์(Vision)

"สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

 

พันธกิจ(Mission)

1. การเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคงต่อสมาชิกและสหกรณ์
2. ส่งเสริมการจัดการบริหารด้านการเงินให้เกิดความเข้มแข็งและเหมาะสมแก่สมาชิก
3. จัดสวัสดิการสาธารณประโยชน์ให้แก่สมาชิกและสังคมอย่างเหมาะสม
4. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของสหกรณ์และสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.75
สามัญเพื่อการบริโภค
6.75
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.75
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.75
สามัญสุขใจ
6.75
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.75
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.25
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.50
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.50
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.75
ออมทรัพย์พิเศษ
3.00
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.50
-36 เดือน
3.65
-48 เดือน
3.80
-60 เดือน
3.95
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.25
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.50
-เกิน 2 ล้านบาท
3.75
ออมใจวัยเกษียณ 3.75


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter