วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์(Vision)

"สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

 

พันธกิจ(Mission)

1. การเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคงต่อสมาชิกและสหกรณ์
2. ส่งเสริมการจัดการบริหารด้านการเงินให้เกิดความเข้มแข็งและเหมาะสมแก่สมาชิก
3. จัดสวัสดิการสาธารณประโยชน์ให้แก่สมาชิกและสังคมอย่างเหมาะสม
4. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของสหกรณ์และสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter