งานบริการด้านเงินกู้

หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญ

หลักเกณฑ์การให้กู้พิเศษ

หลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

วิธีการกู้

1.เตรีมความพร้อมก่อนยื่นกู้
เป็นสมาชิก ฌสอ./สสธท./สส.ชสอ.
 • ยอดกู้รวมทุกสัญญาตั้งแต่ 200,000- 1 ล้านบาท ต้องเป็นสมาชิก ฌสอ.
 • ยอดกู้รวมทุกสัญญาตั้งแต่ 1 ล้าน-2 ล้านบาท ต้องเป็นสมาชิก ฌสอ.และ สสธท.
 • ยอดกู้รวมทุกสัญญาตั้งแต่ 2 ล้านบาท ต้องเป็นสมาชิก ฌสอ.และ สสธท. และ สส.ชสอ

**ติดต่อขอสมัครเป็นสมาชิก ฌสอ/สสธท/สส.ชสอ. ได้ที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์

สมาชิกใหม่ตั้งแต่ 1 มค.59 ต้องผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานจากสหกรณ์

**ติดต่อขอรับการอบรมฟรีได้ที่สหกรณ์ฯ หรือ download ใบสมัครอบรมได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์

2.ยื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
สำหรับผู้กู้
 • คำขอกู้
 • หนังสือสัญญากู้
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้(ผู้กู้เซ็นชื่อรับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชานคู่สมรสผู้กู้(คู่สมผู้กู้เซ็นชื่อรับรองสำเนา)
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดที่ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่การเงินรับรอง
 • สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารที่จะโอนเงินกู้เข้า
 • สำเนาเอกสารการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจต่าง ๆ ที่จำเป็นตามเงื่อนไข
 • สำเนาแสดงการผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานจากสหกรณ์ (กรณีสมัครสมาชิกใหม่ตั้งแต่ 1 มค 59)

สำหรับผู้ค้ำประกัน

 • หนังสือสัญญาค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน(ผู้ค้ำประกันเซ็นชื่อรับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรสผู้ค้ำประกัน(คู่สมรสผู้ค้ำประกันเซ็นชื่อรับรองสำเนา)
3.กรอกรายละเอียดในคำขอและสัญญาเงินกู้
 • ผู้กู้และผู้ค้ำประกันไม่ต้องลง วัน เดือน ปี ในทุกจุด เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ลงข้อมูลในส่วนนี้ให้
 • คู่สมรสทั้งของผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน ต้องลงลายมือชื่อจริง ซึ่งต้องเหมือนกันทุกจุดในทุกเอกสาร
 • ถ้าเขียนผิดห้ามใช้ลิขวิดลบ ให้ขีดฆ่าแล้วลงลายมือชื่อผู้ทำนิติกรรมกำกับ
4.กำหนดการยื่นคำขอกู้-การโอนเงินเข้าบัญชี-การรับเงิน
 • ยื่นคำขอกู้ได้ทุกวันทำการ
 • ยื่นก่อน 12.00 น. จะได้รับเงินภายในเวลา 16.30 น. ในวันเดียวกัน
 • ยื่นหลัง 12.00 น. จะได้รับเงินวันทำการถัดไป
 • การโอนเงินเข้าบัญชี โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ที่เปิดไว้กับสหกรณ์ หรือที่ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
** สาเหตุที่ไม่ได้รับเงินกู้
 • เอกสารการกู้หรือเอกสารประกอบ ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง
 • ปฏิบัติไม่ตรงตามคำแนะนำนี้
 • ลายเซ็นของคนเดียวกันไม่เหมือนกันในทุกจุด
 • เซ็นพยานไม่ครบทุกจุด
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter