ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
<<แบบฟอร์มสวัสดิการ>>
- บันทึกขอรับเงินสวัสดิการบุตรแรกคลอด pdf [ Download ]
- บันทึกขอรับเงินสวัสดิการเพื้อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส pdfDownload ]
- บันทึกขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด pdfDownload ]
- บันทึกขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกผู้ไม่มีบุตร pdfDownload ]
- บันทึกขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต pdfDownload ]
- บันทึกขอรับเงินสวัสดิรักษาพยาบาล pdfDownload ]
- แบบคำร้องขอรับเงินสมาชิกเกษียณอายุราชการ pdfDownload ]
<<แบบฟอร์มเงินฝาก>>
- แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝาก pdfDownload ]
- แบบฟอร์มใบสมัครใช้บริการถอนเงินฝาก pdf ธ.กรุงไทยDownload ] ธ.กรุงศรีฯ [ Download ]
- แบบฟอร์มใบสมัครใช้บริการบัตรเดบิต SPHCOOP CARD pdfDownload ] แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล  [ Download ]   คู่มือ [ Download ]
<< แบบฟอร์มเงินกู้ >>
- แบบฟอร์มคำขอและหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน pdf [ Download ] [ Download ]
- แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต pdfDownload ]
- แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้สามัญเพิ่มทรัพย์ pdf [ Download ] [ Download ]
- แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจสอบสิทธิ์การกู้เงิน pdfDownload ]
- แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันเวลาการชำระหนี้ pdfDownload ]
- แบบฟอร์มเพื่อตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาขอกู้เงิน pdfDownload ]
<< แบบฟอร์มอื่นๆ >>
- แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ pdf [ Download ],Download ]
- แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ pdf [ Download ],Download ]
- แบบฟอร์มขอรหัสผ่าน pdfDownload ]
- แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน pdfDownload ],[ Download ]
- แบบฟอร์มลาออกจากการเป็นสมาชิก pdfDownload ]
- แบบฟอร์มขอรับเงินค่าหุ้นและเงินฝากกรณีสมาชิกเสียชีวิต pdfกรณีจดทะเบียนสมรส ],pdfทายาทโดยธรรม ],pdfทายาทโดยธรรมกรณีไม่มีบุตร ]
- แบบฟอร์มบันทึกข้อความ pdfDownload ]
- แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป pdfDownload ]
- แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงการส่งหักชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน pdfDownload ]
- แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ pdfDownload ]
<<แบบฟอร์ม ฌสอ - สส.ชสอ - สสธท. - กสธท.>>
- แบบฟอร์มใบสมัครรสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์(ฌสอ.) pdfสามัญDownload ] สมทบDownload ]
- แบบฟอร์มใบสมัครรสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไท(สส.ชสอ) pdfสามัญDownload ] สมทบDownload ]
- แบบฟอร์มใบสมัครรสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) pdfสามัญDownload ] สมทบDownload ]
- แบบฟอร์มใบสมัครรสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(กสธท.) pdfสามัญDownload ]
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter