ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
<<แบบฟอร์มสวัสดิการ>>
- บันทึกขอรับเงินสวัสดิการบุตรแรกคลอด pdf [ Download ]
- บันทึกขอรับเงินสวัสดิการเพื้อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส pdfDownload ]
- บันทึกขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด pdfDownload ]
- บันทึกขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกผู้ไม่มีบุตร pdfDownload ]
- บันทึกขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต pdfDownload ]
- บันทึกขอรับเงินสวัสดิรักษาพยาบาล pdfDownload ]
- แบบคำร้องขอรับเงินสมาชิกเกษียณอายุราชการ pdfDownload ]
<<แบบฟอร์มเงินฝาก>>
- แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝาก pdfDownload ]
- แบบฟอร์มใบสมัครใช้บริการถอนเงินฝาก pdf ธ.กรุงไทยDownload ] ธ.กรุงศรีฯ [ Download ]
- แบบฟอร์มใบสมัครใช้บริการบัตรเดบิต SPHCOOP CARD pdfDownload ] คู่มือ [ Download ]
<< แบบฟอร์มเงินกู้ >>
- แบบฟอร์มคำขอและหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน pdf [ Download ] [ Download ]
- แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต pdfDownload ]
- แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้สามัญเพิ่มทรัพย์ pdf [ Download ] [ Download ]
- แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจสอบสิทธิ์การกู้เงิน pdfDownload ]
- แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันเวลาการชำระหนี้ pdfDownload ]
- แบบฟอร์มเพื่อตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาขอกู้เงิน pdfDownload ]
<< แบบฟอร์มอื่นๆ >>
- แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ pdf [ Download ],Download ]
- แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ pdf [ Download ],Download ]
- แบบฟอร์มขอรหัสผ่าน pdfDownload ]
- แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน pdfDownload ],[ Download ],[ Download ]
- แบบฟอร์มลาออกจากการเป็นสมาชิก pdfDownload ]
- แบบฟอร์มบันทึกข้อความ pdfDownload ]
- แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป pdfDownload ]
- แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ pdfDownload ]
<<แบบฟอร์ม สสธท.>>
- แบบฟอร์มใบสมัครรสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) pdfสามัญDownload ] สมทบDownload ]
- แบบฟอร์มใบสมัครรสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(กสธท.) pdfสามัญDownload ]
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.75
สามัญเพื่อการบริโภค
6.75
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.75
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.75
สามัญสุขใจ
6.75
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.75
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.25
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.50
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.50
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.75
ออมทรัพย์พิเศษ
3.00
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.50
-36 เดือน
3.65
-48 เดือน
3.80
-60 เดือน
3.95
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.25
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.50
-เกิน 2 ล้านบาท
3.75
ออมใจวัยเกษียณ 3.75


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter