คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49/2561

นายศุภรัฐ พูนกล้า

ประธานกรรมการ

นายสังวาลย์ บุญโต

รองประธานกรรมการ(1)

ทพ.นพรัศม์ เหลือล้นนิธิศ

รองประธานกรรมการ(2)

นางวรางคณา ธุวังควัฒน์

เหรัญญิก

ภก.พิษณุ  รัตนโคตร

เลขานุการ

นายวิศัลย์ ดีได้ดี

กรรมการ

นายไมตรี  อรุณเพลิด

กรรมการ

นายสุราษฎร์ บุญปัญญา

กรรมการ

นายสิทธิศักดิ์  อินทร์สุข

กรรมการ

ภก.กิตติภัทร อบอุ่น

กรรมการ

นางอรัญญา เชื้อเจริญ

กรรมการ

นายชัชพล  นับถือดี

กรรมการ

นายศิโรดม  ดาบทอง

กรรมการ

นายรัชพล สมานจิตร

กรรมการ

นางยุระ  เหลือล้น

กรรมการ

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter