ประมวลภาพกิจกรรม
ติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จำกัดติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จำกัด (3)
อบรมการใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์อบรมการใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ (6)
อบรมอาชีพเสริมประจำปี 2560 รุ่นที่ 2อบรมอาชีพเสริมประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 (6)
อบรมอาชีพเสริมประจำปี 2560 รุ่นที่ 1อบรมอาชีพเสริมประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 (6)
ประชุมใหญ่ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชุมใหญ่ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ สหกรณ์ในยุค 4.0 ณ.จังหวัดหนองคายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ สหกรณ์ในยุค 4.0 ณ.จังหวัดหนองคาย (6)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์อื่น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์อื่น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด (7)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขบุรีรัมย์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานโปรแกรม สอ.มอ.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขบุรีรัมย์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานโปรแกรม สอ.มอ. (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด เข้าศึกษาดูงานโปรแกรม สอ.มอ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด เข้าศึกษาดูงานโปรแกรม สอ.มอ. (5)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมนครพนม จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมนครพนม จำกัด ศึกษาดูงาน (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด ศึกษาดูงาน (6)
สืบสานประเพณีสงกรานต์ สสจ.สุรินทร์สืบสานประเพณีสงกรานต์ สสจ.สุรินทร์ (5)
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,8,14 เข้าเยี่ยมเยียนสหกรณ์ฯผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,8,14 เข้าเยี่ยมเยียนสหกรณ์ฯ (5)
อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ รุ่นที่ 2/2560อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ รุ่นที่ 2/2560 (5)
โครงการระดมทุนภายใน บัตรเดบิตธนชาตโครงการระดมทุนภายใน บัตรเดบิตธนชาต (6)
วันสหกรณ์แห่งชาติวันสหกรณ์แห่งชาติ (6)
คณะกรรมการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นของ ชสอ.คณะกรรมการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นของ ชสอ. (4)
อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย (5)
อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่1/2560อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่1/2560 (7)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (18)
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (6)
กิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559กิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559 (15)
สอ.สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ศึกษาดูงานสอ.สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ศึกษาดูงาน (12)
โครงการอบรมอาชีพเสริมประจำปี 2559 การปลูกเมล่อนโครงการอบรมอาชีพเสริมประจำปี 2559 การปลูกเมล่อน (13)
โครงการปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 16-18 ก.ค.59โครงการปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 16-18 ก.ค.59 (14)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำกัด ศึกษาดูงาน วันที่ 6 มิ.ย.59สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำกัด ศึกษาดูงาน วันที่ 6 มิ.ย.59 (6)
อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิ.ย.59อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิ.ย.59 (6)
อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ก.พ.59อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ก.พ.59 (6)
โครงการ CSR ส่งเสริมศักยภาพชุมชนโพธิ์ทองร่วมใจให้หน้าบ้านน่ามองโครงการ CSR ส่งเสริมศักยภาพชุมชนโพธิ์ทองร่วมใจให้หน้าบ้านน่ามอง (9)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (10)
โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2559โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2559 (11)
กิจกรรมวันสงกรานต์ 2559กิจกรรมวันสงกรานต์ 2559 (8)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 7 เม.ย.59พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 7 เม.ย.59 (5)
โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับประเทศ 29 ก.พ.59โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับประเทศ 29 ก.พ.59 (7)
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 25 ก.พ.59วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 25 ก.พ.59 (8)
โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับภาค 26 ธ.ค.58โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับภาค 26 ธ.ค.58 (6)
สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ศึกษาดูงาน 20 ม.ค.59สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ศึกษาดูงาน 20 ม.ค.59 (6)
สอ.นาวิกโยธิน จำกัด ศึกษาดูงาน 15 ม.ค.59สอ.นาวิกโยธิน จำกัด ศึกษาดูงาน 15 ม.ค.59 (6)
ร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ณ จ.อุดรธานี 31 ต.ค.58 ร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ณ จ.อุดรธานี 31 ต.ค.58  (11)
โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 5 ก.ย.58โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 5 ก.ย.58 (10)
สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ศึกษาดูงานสอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ศึกษาดูงาน (4)
กีฬาสหกรณ์ออมทรัพย์สัมพันธ์ 58กีฬาสหกรณ์ออมทรัพย์สัมพันธ์ 58 (14)
โครงการอบรมอาชีพเสริม 2558 หลักสูตร โครงการอบรมอาชีพเสริม 2558 หลักสูตร "ขนมปากหม้อและขนมชั้น" (13)
รับรางวัลจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 6 มิ.ย.58รับรางวัลจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 6 มิ.ย.58 (7)
ต้อนรับ สอ.สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด 3 มิ.ย.58ต้อนรับ สอ.สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด 3 มิ.ย.58 (9)
สหกรณ์มอบทุนสาธารณประโยชน์ประเภททุนช่วยเหลือ 29 พ.ค.58สหกรณ์มอบทุนสาธารณประโยชน์ประเภททุนช่วยเหลือ 29 พ.ค.58 (4)
สัมมนา เรื่อง สัมมนา เรื่อง "สุดฮอต กับสัญญาค้ำประกันกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้" 12 ก.พ.58 (6)
สอ.ครูมุกดาหาร จำกัด 5 กพ.58สอ.ครูมุกดาหาร จำกัด 5 กพ.58 (7)
สอ.สาธารณสุขชัยนาท จำกัด ศึกษาดูงาน 22 มค.58สอ.สาธารณสุขชัยนาท จำกัด ศึกษาดูงาน 22 มค.58 (10)
สอ.พนักงาน บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด ศึกษาดูงาน 16 มค.58สอ.พนักงาน บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด ศึกษาดูงาน 16 มค.58 (7)
สอ.สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ศึกษาดูงาน 13 มค.58สอ.สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ศึกษาดูงาน 13 มค.58 (4)
ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่ประจำปี 2557ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่ประจำปี 2557 (12)
สอ.ครูระยอง จำกัด ศึกษาดูงาน 10 พ.ย.57สอ.ครูระยอง จำกัด ศึกษาดูงาน 10 พ.ย.57 (6)
สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ศึกษาดูงาน วันที่ 5 พ.ย.57สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ศึกษาดูงาน วันที่ 5 พ.ย.57 (6)
สหกรณ์เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากชุมนุมสหกรณ์ 1 พ.ย.57สหกรณ์เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากชุมนุมสหกรณ์ 1 พ.ย.57 (6)
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 หัวข้อ “การสร้างความสุขกับการทำงาน”ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 หัวข้อ “การสร้างความสุขกับการทำงาน” (16)
ลงนาม MOU ร่วมกับ ธ.ออมสินลงนาม MOU ร่วมกับ ธ.ออมสิน (5)
โครงการอบรมอาชีพเสริม 2557 หลักสูตรโครงการอบรมอาชีพเสริม 2557 หลักสูตร"การปลูกผักปลอดสารพิษระบบไฮโดรโปนิกส์ รุ่น 2" (7)
โครงการอบรมอาชีพเสริม 2557 หลักสูตรโครงการอบรมอาชีพเสริม 2557 หลักสูตร"การปลูกผักปลอดสารพิษระบบไฮโดรโปนิกส์ รุ่น 1" (9)
สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ศีกษาดูงาน 18 ก.ค.57สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ศีกษาดูงาน 18 ก.ค.57 (7)
สอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด ศีกษาดูงาน 10 ก.ค.57สอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด ศีกษาดูงาน 10 ก.ค.57 (7)
ทำบุญสำนักงาน 27 มิ.ย.57ทำบุญสำนักงาน 27 มิ.ย.57 (8)
ศึกษาดูงาน สอ.นาวิกโยธิน จำกัด 20-22 มิ.ย.57ศึกษาดูงาน สอ.นาวิกโยธิน จำกัด 20-22 มิ.ย.57 (18)
อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพ (13)
สอ.สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด ศึกษาดูงานสอ.สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด ศึกษาดูงาน (14)
สอ.ม.รังสิต ศึกษาดูงานสอ.ม.รังสิต ศึกษาดูงาน (7)
สอ.คุรุสัมพันธ์ จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงานสอ.คุรุสัมพันธ์ จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงาน (7)
สอ.กองการฝึกกองเรือยุทธการ ศึกษาดูงานสอ.กองการฝึกกองเรือยุทธการ ศึกษาดูงาน (12)
ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่ประจำปี 2556ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่ประจำปี 2556 (24)
อบรอาชีพเสริม เศรษฐกิจพอเพียง 2556อบรอาชีพเสริม เศรษฐกิจพอเพียง 2556 (38)
อบรมภาษาอังกฤษ aecอบรมภาษาอังกฤษ aec (23)
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.75
สามัญเพื่อการบริโภค
6.75
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.75
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.75
สามัญสุขใจ
6.75
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.75
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.25
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.50
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.50
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.75
ออมทรัพย์พิเศษ
3.00
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.50
-36 เดือน
3.65
-48 เดือน
3.80
-60 เดือน
3.95
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.25
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.50
-เกิน 2 ล้านบาท
3.75
ออมใจวัยเกษียณ 3.75


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter