bill pay link btn

atm link btn

วิสัยทัศน์

     "สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

 

 

พันธกิจ (Mission)

1. การเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคงต่อสมาชิกและสหกรณ์

2. ส่งเสริมการจัดการบริหารด้านการเงินให้เกิดความเข้มแข็งและเหมาะสมแก่สมาชิก

3. จัดสวัสดิการสาธารณประโยชน์ให้แก่สมาชิกและสังคมอย่างเหมาะสม

4. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของสหกรณ์และสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี