bill pay link btn

atm link btn

วิสัยทัศน์

     "สหกรณ์มั่นคง  บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมนวัตกรรม  สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

 

 

พันธกิจ (Mission)

1. สร้างเสถียรภาพทางการเงินเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย รวดเร็ว เข้าถึงง่าย

4. ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

5. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของสหกรณ์และสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี