bill pay link btn

atm link btn

            สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด เกิดขึ้นจากการจัดสวัสดิการของอนามัยจังหวัดสุรินทร์  ต่อมาได้มีการก่อตั้งเป็นสหกรณ์  โดยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศรับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ประเภท การธนกิจ   ในท้องที่อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2514 และรับจดทะเบียนเป็นชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด เลขทะเบียนที่  กษ. 113/11738”  เมื่อวันที่  15 กันยายน 2514

          ก่อตั้งครั้งแรกด้วย จำนวนสมาชิก 131 คน มีการระดมทุนจากสมาชิกเป็นค่าหุ้นครั้งแรกจำนวน 6,740 บาท โดยมีนายแพทย์ถวิล  สุนทรารักษ์  เป็นผู้ก่อตั้ง ที่ทำการอยู่ในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

           ต่อมาปี พ.ศ.2549 ได้มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง ตั้งอยู่บ้านเลขที่  130/1 ถนนโพธิ์ร้าง  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์