bill pay link btn

atm link btn

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว คณะกรรมการดำเนินการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด  ชุดที่ 52  ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2564  มีมติให้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ โดยได้กำหนดมาตรการ ดังนี้ DownLoad File ประกาศ

มาตรการที่ 1 ลดส่งหุ้นรายเดือนและ/หรือการพักชำระหนี้

  1. ให้สมาชิกลดส่งหุ้นรายเดือน เหลือเดือนละ 100 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 ช่วงผ่อนผันไม่สามารถกู้ได้ DownLoad File ลดส่งหุ้น
  2. ให้สมาชิกพักชำระหนี้เงินต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 แต่ต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามปกติ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ DownLoad File พักชำระหนี้

                                    2.1 สามารถเลือกพักชำระหนี้เงินต้นได้เพียง 1 สัญญา ยกเว้นสัญญาฉุกเฉิน

                                    2.2 กรณีสัญญาใช้บุคคลค้ำประกัน ต้องให้ผู้ค้ำประกันเซ็นต์ยินยอมให้พักชำระหนี้ต้นเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                                    2.3 กรณีสัญญาที่มีหลักทรัพย์ของผู้อื่นค้ำประกัน ต้องให้เจ้าของหลักทรัพย์นั้นลงนามเพื่อยินยอมให้พักชำระหนี้

                                    2.4 สมาชิกที่ขอพักชำระหนี้เงินต้น จะต้องไม่เป็นหนี้โครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด (COVID-19) และไม่สามารถยื่นกู้เงินกู้ทุกประเภทได้ ยกเว้นเงินกู้สามัญเพิ่มทรัพย์

                                    2.5 ไม่ยินยอมให้นำสลิปเงินเดือนคงเหลือไปกู้เงินสถาบันการเงินอื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้หากสหกรณ์ทราบจะใช้สิทธิ์ยกเลิกพักเงินต้นสมาชิกทันที

                        ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ในการขอลดหุ้นรายเดือนและ/หรือขอพักชำระหนี้ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.sphcoop.com หรือที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด  กำหนดยื่นเอกสารภายในวันที่ 1 - 19 มีนาคม 2564

 

 

มาตรการที่ 2 โครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด (COVID-19) DownLoad File ประกาศเงินกู้

  1. สหกรณ์ให้สมาชิกกู้เงินโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด (COVID-19) อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.25 บาทต่อปีไม่มีเฉลี่ยคืน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

                       

*** สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของสหกรณ์  สามารถเลือกได้เพียง 1 มาตรการและให้ยื่นเอกสารตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด 

ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์ที่ระบุไว้ในมาตรการต่าง ๆ ***

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

นายศุภรัฐ  พูนกล้า
ประธานกรรมการ

นางระเบียบ ชูวา
ผู้จัดการ

ดูปฏิทินแบบเต็มได้จาก ที่นี่ <<

อัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินกู้ (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
สามัญทั่วไป 6.25
สามัญเพื่อการบริโภค 6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล 6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต 6.50
สามัญสุขใจ 6.50
สามัญเพิ่มสุข 6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00
พิเศษเพื่อการเคหะ 6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ 6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ 6.25

อัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินฝาก (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์เป้าหมาย 2.55-3.00
ออมทรัพย์พิเศษอุ่นไอรัก 3.20
สินทวีศรีณรงค์  

    24 เดือน

2.80

    36 เดือน

2.95

    48 เดือน

3.10

    60 เดือน

3.25

Line@ สหกรณ์

VMQV22Qdrp

ไอดี @sphcoop

สแกน QR Code

หรือ คลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ...!

LINE link

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png7.png3.png0.png3.png5.png
Today374
This month9945
Total473035

cpct  

fscct  

cpd  

thaicooperative 

  sphfaa

ธนาคารออมสิน

สาขา

สุรินทร์

เลขที่บัญชี

050931528884

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขา

สุรินทร์

เลขที่บัญชี

132-1-34870-7

ธนาคาร ธกส.

สาขา

สุรินทร์

เลขที่บัญชี

010262175477

ธนาคารกรุงไทย

สาขา

สุรินทร์

เลขที่บัญชี

310-1-39723-5

     เมื่อทำรายการโอนแล้วโปรดแจ้งสหกรณ์ ระบุชื่อ/เลขที่สมาชิก/ความประสงค์ พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่เบอร์โทร 0-4451-9239,0-4451-2387 กด 26 , ส่ง fax กด 14 , Line@ ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน กรณีแจ้งการโอนหลังเวลา 12.00 น. สหกรณ์จะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป