bill pay link btn

atm link btn

 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้จัดโครงการในวันที่ 8-10 เมษายน 2565 ณ โรงแรมแลโขงริเวอร์ รีสอร์ท  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ได้จัดโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ นำไปสู่การป้องกันเพื่อไม่ได้เกิดความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ได้จัดโครงการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ(Excellent Service) เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ในด้านการให้บริการตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับสมาชิก