bill pay link btn

atm link btn

 

โครงการอบรมอาชีพเสริมประจำปี 2563 หลักสูตร "การตัดต่อวีดีโอเพื่อรีวิวสินค้า สร้างรายได้! ด้วยมือถือ(SmartPhone)และ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สมาชิก และภาคีเครือข่ายสหกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2563
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (IT28203) อาคาร 28 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมอบรบเป็นสมาชิก , เจ้าหน้าที่ และสหกรณ์เครือข่ายรวมทั้งสิ้น 68 คน