bill pay link btn

atm link btn

ซึ่งได้กำหนดให้มีโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์อื่นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์ทั้ง 2 ฝ่าย ได้มี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำมาปรับปรุงพัฒนาสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2563 นี้ สหกรณ์ฯ ได้
กำหนดเข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด และจัดประชุมสัมมนา เพื่อให้คณะกรรมการ,เจ้าหน้าที่
สหกรณ์,ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ประสานงานผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงแนวคิดในการพัฒนาสหกรณ์
สะท้อนปัญหา ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ แล้วนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาดังกล่าวไป
ถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกได้รับทราบ