bill pay link btn

atm link btn

สหกรณ์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้จัดประชุมวิชาการ หัวข้อ"กฎหมายใหม่เกี่ยวกับสหกรณ์" ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดี สำนักงานอัยการสูงสุด

เป็นผู้บรรยาย อีกทั้งยังมีการบรรยายในหัวข้อการใช้ application , username password, และการยกเลิกใบเสร็จ โดยนายปัณณทัต  บุญเย็น รองผู้จัดการ

โดยมีสหกรณ์ในเครือข่าย และสมาชิกเข้าร่วมฟังบรรบายในครั้งนี้