bill pay link btn

atm link btn

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สอ.อนามัยสุรินทร์ จำกัด นำโดยนายศุภรัฐ พูนกล้า ประธานกรรมการสหกรณ์ คณะกรรมการ และนางระเบียบ  ชูวา ผู้จัดการสหกรณ์

ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทน จากเขตพื้นที่สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดำเนินการมอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา จำนวน 15,000 บาท