bill pay link btn

atm link btn

สหกรณ์จัดอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0”

มีสมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก สหกรณ์จึงได้จัดอบรม 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 28 ชั้น 2 (28203) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์