bill pay link btn

atm link btn

ในการประชุคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 48 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  30 มกราคม 2560 ได้มีมติให้มีคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศดังนี้

  • คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้กรรมการ  ผู้จัดการ  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทวงหนี้แทนสหกรณ์ pdf [ Download ]
  • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2560 pdf [ Download ]
  • ระเบียบ ว่าด้วย ค่าตอบแทน สำหรับสมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ พ.ศ. 2560 pdf [ Download ]
  • ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการรับเงินฝากออมทรัพย์มั่นใจ 3, 4, 5 pdf [ Download ]
  • ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพิ่มสุข pdf [ Download ]
  • ประกาศ ว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญทั่วไป pdf [ Download ]