bill pay link btn

atm link btn

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อที่ 63 คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 53 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 มีมติให้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2565 ขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรัตนสยามมงคล โรงแรมทองธารินทร์  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติและรับทราบ เรื่องต่าง ๆ ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือเชิญประชุม Download File