bill pay link btn

atm link btn

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามที่สหกรณ์กำหนด มีจำนวน 6 คน ดังไฟล์ประกาศ