bill pay link btn

atm link btn

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด กำหนดจัดโครงการพัฒนาบริการ สู่ความเป็นเลิศ (Excellent Service) เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และตระหนักในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการสร้างพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ในวันที่ 8-10 เมษายน 2565 จึงขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราว ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. เป็นเวลาครึ่งวัน และจะเปิดให้บริการสมาชิกในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ไฟล์ประกาศ