bill pay link btn

atm link btn

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565 นั้น บัดนี้การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าสอบคัดเลือก จำนวน 45 คน และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน 3 คน รายละเอียดตามไฟล์ประกาศ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ