bill pay link btn

atm link btn

เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้ตระหนักรู้ว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีข้อควร ปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติใดบ้างที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด เพื่อให้องค์กรที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ได้รับยกย่อง ในเกียรติศักดิ์ศรี จึงกำหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ รายละเอียดตามประกาศ

  1. เรื่อง ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
  2. เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์