bill pay link btn

atm link btn

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ปฏิบัติงานประจำสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด บัดนี้ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จึงขอประกาศรายซื่อผู้สอบได้ ดังนี้

ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์

1. นายปัณณทัต บุญเย็น

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ