bill pay link btn

atm link btn

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 52/2564 ได้กำหนดให้มีการประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ในทุกหน่วยเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็น ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2565 แทนผู้แทนสมาชิกเดิมที่หมดวาระนั้น บัดนี้ แต่ละหน่วยได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมผู้แทนทั้งสิ้น 418 คน จึงขอประกาศรายชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำปี 2565 และ รายชื่อผู้ประสานงานผู้แทนสมาชิกประจำหน่วย ประจำปี 2565 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ