bill pay link btn

atm link btn

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52/2562 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้อนุมัติให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สมาชิก และภาคีเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2564 ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา จึงกำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด หยุดทำการชั่วคราว ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นเวลา 1 วัน และจะเปิดทำการปกติ ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ