bill pay link btn

atm link btn

          ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ซึ่งกำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นั้น จึงขอเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์เป็นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง ประชุมชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

         อนึ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด และ www.sphcoop.com คลิกเพื่ออ่านไฟล์ประกาศ