bill pay link btn

atm link btn

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ระหว่างวันที่ 1- 5 พฤศจิกายน 2564 นั้น บัดนี้ได้มีการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยและได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การสอบสัมภาษณ์เป็นผู้จัดการสหกรณ์ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จ านวน 1 คน คือ นายปัณณทัต บุญเย็น ตำแหน่ง รองผู้จัดการ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ