bill pay link btn

atm link btn

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ. 2562 ขอ 80(2) และขอ 112(1) และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทันใจ พ.ศ. 2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์จำกัด ชุดที่ 52 ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 จึงขอกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทันใจ พ.ศ. 2563 คลิกเพื่ออ่านไฟล์ประกาศ