bill pay link btn

atm link btn

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 52 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 มีดังนี้ 

  1. เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ
  2. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ
  3. เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ