bill pay link btn

atm link btn

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด เพื่อสมัครรับเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565 นั้น

และได้กำหนดวันเลือกผู้แทนสมาชิกขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 13.00 น. พร้อมกันทุกหน่วย เพื่อให้การดำเนินการเลือกผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

เป็นไปโดยเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรมและเป็นแนวเดียวกัน จึงให้ประกาศสถานที่เลือกตั้งจำนวน 19 หน่วย รายละเอียดตามไฟล์แนบ