bill pay link btn

atm link btn

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อรับการสรรหาและ เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2565 และกำหนดให้มีการลงคะแนนสรรหา ใน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยคณะกรรมการ เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 14 (3) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้ หากสมาชิกท่านใดไม่มีรายชื่อ หรือพบว่ารายชื่อไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามหน่วยที่สังกัด ขอให้ แจ้งให้คณะกรรมการเลือกตั้งทราบ ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ