bill pay link btn

atm link btn

          ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ. 2562 ข้อ 65 และระเบียบ ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้สหกรณ์ฯ จัดให้มีการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก และสหกรณ์ ไดดำเนินการจัดทำประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ในทุกหน่วยเพื่อสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ ประจำปี 2565 แทนผู้แทนสมาชิกสหกรณ์เดิมที่หมดวาระนั้น

          บัดนี้ สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและรายชื่อผู้สมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ