bill pay link btn

atm link btn

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565

 

              ตามที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อรับเลือกตั้งเป็น คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13 – 24 กันยายน 2564 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 และ คณะกรรมการเลือกตั้งได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศหมายเลข และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 ดังรายชื่อตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้หากมีสมาชิกท่านใดมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ ให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการเลือกตั้งภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ