bill pay link btn

atm link btn

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการเลือกตั้งเพิ่มเติม ประจำปี 2564

  

               ตามที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการ เลือกตั้งเพิ่มเติม ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 13 – 24 กันยายน 2564 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครสมาชิกเพื่อปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการเลือกตั้งเพิ่มเติม ประจำปี 2564 และคณะกรรมการเลือกตั้งได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2564 ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้หากมีสมาชิกท่านใดมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ ให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ เลือกตั้งภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ