bill pay link btn

atm link btn

 

อาศัยความตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๗ และในปีสิ้นสุดทางบัญชี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออม ทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ ๕๒/๒๕๖๔ ได้หมดวาระลง จำนวน ๗ คน มติที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เมื่อ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงกำหนดให้มีการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ และกำหนดวันลงคะแนนสรรหากรรมการ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

  1. คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ
  2. คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร