bill pay link btn

atm link btn

อาศัยความตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2563 ข้อ 14,18,19,20,21,23 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2563 ข้อ 5,6,9,10 และในปีสิ้นสุดทางบัญชี 30 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 52/2564 จะหมดวาระลง จำนวน 7 คน มติที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 จึงกำหนดให้มีการรับสมัครสมาชิก สหกรณ์เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

  1. ตำแหน่งประธานกรรมการ คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร
  2. ตำแหน่งกรรมการ  คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร