bill pay link btn

atm link btn

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 52 ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาให้สกรณ์มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกประจำปี 2564 จำนวน 800 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564