bill pay link btn

atm link btn

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบให้
เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบต่อรายได้และ
ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 52 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ได้มีมติให้กำหนด
มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้