bill pay link btn

atm link btn

ตามที่สหกรณ์ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามที่สหกรณ์กำหนด จำนวน 3 คน ดังประกาศ Download