bill pay link btn

atm link btn

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ จํานวน 1 ตําแหน่ง
ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น
บัดนี้การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได์
ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าสอบคัดเลือก 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ