bill pay link btn

atm link btn

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจําปี 2564 หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์" รุ่นที่ 1

วัน เสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์แห่งใหม่ (สสจ.สุรินทร์ แยกหนองเต่า)

ขณะนี้ได้ปิดรับสมัครแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ