bill pay link btn

atm link btn

 •  ตำแหน่งและเงินเดือนที่จะได้รับ       

               ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ            จำนวน 1 ตำแหน่ง

               เงินเดือน  12,530 บาท

 •  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง        ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
 •  กำหนดเวลาดำเนินการ
      1. รับสมัครวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์
      2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด และ http://www.sphcoop.com ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
      3. สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.
      4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 มีนาคม 2564
      5. สอบสัมภาษณ์ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
      6. ประกาศผลการคัดเลือก 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
      7. รายงานตัว/เริ่มทำงาน 1 เมษายน 2564
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!