bill pay link btn

atm link btn

อาศัยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2562 หมวด 2 ข้อ 10 ซึ่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดงานตามประเพณีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วันตาม วันหยุดราชการโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติและได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงานปกติ ประกอบมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้มีมติให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและวันหยุดประจำภูมิภาค ประจำปี 2564 จึงได้กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ไว้ดังนี้