bill pay link btn

atm link btn

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับข้อ 71,74 และ ข้อ 75 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ. 2562 มติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ได้เลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์เป็นกรรมการดำเนินการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 52 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้มีการแต่งตั้งกันเองขึ้นเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการต่าง ๆ ประจำปี 2564 รายละเอียดตามไฟล์ประกาศ