bill pay link btn

atm link btn

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 นั้น 

บัดนี้สหกรณ์ ฯ ได้สรุปผลการรับสมัครและทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร แล้วปรากฏว่ามีสมาชิกขอรับทุนทั้งสิ้น 593 คน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน 545 ทุน เป็นเงินจำนวน 545,000 บาท ไม่ผ่านการพิจารณาจำนวน 48 คน ตามรายละเอียดรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบัตร ประจำปี 2563 แนบท้ายประกาศนี้