bill pay link btn

atm link btn

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันออมแห่งชาติ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออม

โดยขบวนการสหกรณ์ ในประเทศไทยได้จัดโครงการส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี สำหรับปี พ.ศ. 2563

มติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 51 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 จึงได้มีมติให้จัดโครงการส่งเสริมการออม

เนื่องในวันออมแห่งชาติ โดยได้ให้มีการมอบของที่ระลึกเป็นของชำร่วยให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังนี้ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ