bill pay link btn

atm link btn

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๔ (๒) และมติที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงกำหนดให้มีหน่วยลงคะแนนเพื่อสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ หน่วย และ แต่งตั้งผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔