bill pay link btn

atm link btn

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด พ.ศ. 2562 ข้อ 65 และระเบียบ
ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2563 ได้กําหนดให้สหกรณ์ฯ จัดให้มีการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก และสหกรณ์
ได้ดําเนินการจัดทําประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ในทุกหน่วยเพื่อสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
สหกรณ์ ประจําปี 2564 แทนผู้แทนสมาชิกสหกรณ์เดิมที่หมดวาระ