bill pay link btn

atm link btn

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 และใช้ประกาศบัญชีรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ทีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 ครั้งที่2 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ www.sphcoop.com ,Line กลุ่มสหกรณ์ ,และผู้ประสานงานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ และประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2564 ครั้งที่ 2