bill pay link btn

atm link btn

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จึงจัดทำโคงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี 2563 เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์แก่สมาชิกรายอื่นๆ สหกรณ์จึงได้จัดให้สมาชิกผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการประกอบอาชีพเสริมได้ส่งผลงานเข้าประกวด โดยกำหนดรางวัลเป็นเงินสดและมอบเกียรติบัตร จำนวน 6 รางวัล